Polski
English
Szukaj
Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019 roku.
ul. Konarskiego 18, 44-100 GLIWICE
tel. +48 32 237 21 74 fax. +48 32 237 26 80
e-mail: imiue@polsl.pl
Wiadomości

2018

 • Relacja z Konferencji ICBT 2018

13th International Conference on Boiler Technology ’2018

 „Current Issues of Construction and Operation of Boilers”

 W dniach 23-26 października 2018 roku w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odbyła się MIĘDZYNARODOWA XIII KONFERENCJA KOTŁOWA ICBT ’2018 „Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów”, organizowana pod Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Śląskiej i Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. Ta cykliczna konferencja, organizowana od 54 lat w cyklu 4-letnim, jest uznawana przez specjalistów za jedną z największych tematycznych konferencji kotłowych na świecie. Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej (IMiUE) przy współudziale RAFAKO SA, Sumitomo SHI FW Energia Polska i Urzędu Dozoru Technicznego. Patronat naukowy nad konferencją objął Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk a patronat medialny Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl.

W tym roku konferencja zgromadziła ponad 400 uczestników z 110 firm, w tym 15 zagranicznych, stanowiących szerokie gremium krajowych i zagranicznych naukowców oraz specjalistów techniki kotłowej ze szkół wyższych, instytutów branżowych, biur projektów, fabryk kotłowych, elektrowni i innych użytkowników urządzeń kotłowych. W konferencji uczestniczyli także studenci kół naukowych (SKN Kotłów i Urządzeń Cieplnych im. Prof. Marcelego Barana i SKN Czystych Technologii Energetycznych) oraz studenci z zagranicy, studiujący w ramach programu KIC InnoEnergy.

W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli: prorektor Politechniki Śląskiej ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, prof. Tadeusz Chmielniak, prof. Marek Pronobis oraz przedstawiciele przemysłu: prezes zarządu ENERGOPROJEKT S.A. Katowice Łukasz Grela, prezes zarządu RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes zarządu Sumitomo SHI FW – Jarosław Mlonka.

Po otwarciu odbyły się uroczystości jubileuszowe poświęcone 50-leciu działalności akademickiej prof. Marka Pronobisa, byłego wieloletniego dyrektora Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych i kierownika Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary oraz uroczyste nadanie medalu im. prof. Stanisława Ochęduszki przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków PŚ Wydziału ME oraz IŚiE, które otrzymali prof. Wojciech Nowak, doc. Franciszek Gramatyka i wiceprezes zarządu Rafako S.A. Edward Kasprzak.

Od Jubileuszowej X Konferencji Kotłowej 2006 Rada Naukowa Konferencji złożona z 22 krajowych i zagranicznych naukowców i specjalistów z branży, wyrażając swą wolę kolejnymi Edyktami, nadaje wybitnym specjalistom różnych profesji, którzy przez wiele dziesięcioleci pracowali dla rozwoju Energetyki Polskiej, Tytuł Honorowy - Miles Energeticae (Rycerz Energetyki). W tym roku w ramach uroczystości historycznych, 19. zasłużonym specjalistom z dziedziny energetyki wręczono insignium tytułu, którym jest szabla - Karabela Polska - i odpowiedni glejt imienny z pieczęcią ICBT Poland świadczący o prawie do tytułu i szabli. Tytuł ten wśród Braci Energetyków jest niezwykle ceniony, a uzyskało go dotychczas 52 kawalerów i 1 dama. Dokumenty tytułu, stylizowane zarówno w języku, jak i w formie na XVI-XVII wiek, z odpowiednimi wtrąceniami łacińskimi oraz oprawa uroczystości, w asyście rycerzy, dam, strzelców i historycznych armat i oprawy muzycznej, niezmiennie robi niezapomniane wrażenie na uczestnikach konferencji.

Tematyka merytoryczna konferencji objęła 65 referatów, które zostały zrecenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych z różnych jednostek. Wszystkie referaty były wygłaszane przez autorów w ramach Sesji Tematycznych. Odbyły się również wystawy problemowe firm i instytucji oraz trzy Sesje Informacji Naukowo-Technicznej, w ramach których prezentowane były referaty i komunikaty dotyczące nowych osiągnięć i rozwiązań technicznych. Zarówno Konferencja jak i wydane materiały naukowo - techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród specjalistów. Więcej informacji, w tym zdjęcia z konferencji i historycznych uroczystości jubileuszowych można znaleźć na stronie www.icbt.polsl.pl.

Biuro Organizacyjne XIII ICBT ‘2018


Prof. Marek Pronobis w otoczeniu współpracowników podczas
XIII Międzynarodowej Konferencji Kotłowej ICBT'2018

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
prof. Janusz Kotowicz podczas uroczystości wręczania tytułów Miles Energeticae
(Rycerz Energetyki) wybitnym specjalistom z dziedziny energetyki
Prof. Tadeusz Chmielniak składa gratulacje dla prof. Marka Pronobisa z okazji
50-lecia działalności akademickiej

 • Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa 2018

W dniu 23.10.2018 r. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej przy współudziale RAFAKO SA, Sumitomo SHI FW Energia Polska i Urzędu Dozoru Technicznego rozpoczął obrady Konferencji:

13th  INTERNATIONAL CONFERENCE

ON BOILER TECHNOLOGY. POLAND ’2018

MIĘDZYNARODOWA

XIII  KONFERENCJA  KOTŁOWA ’2018

AKTUALNE  PROBLEMY  BUDOWY  I  EKSPLOATACJI  KOTŁÓW

Ta cykliczna konferencja, organizowana od 54 lat w cyklu 4-letnim, jest wg specjalistów uznawana za jedną z największych tematycznych konferencji kotłowych na świecie.

W uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczyli: Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Miles Energeticae, prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN M. DHC prof. Taduesz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Marek Pronobis oraz przedstawiciele przemysłu: Prezes Zarządu ENERGOPROJEKT S.A. Katowice – Łukasz Grela, Prezes Zarządu RAFAKO S.A.  - Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu Sumitomo SHI FW – Jarosław Mlonka.

Po otwarciu odbyły się uroczystości historyczne poświęcone 50-leciu działalności akademickiej prof. Marka Pronobisa , uroczyste nadanie medalu im. prof. St. Ochęduszki przez Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechaniczno-Energetycznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także akt nadania  Tytułu Honorowego Miles Energeticae 19 nominowanym, wybitnym przedstawicielom świata nauki i przemysłu energetycznego .

Po uroczystościach historycznych rozpoczęły się obrady w sekcjach tematycznych, które trwały do piątku 26.10.2018 r. • Gratulacje dla Dr hab. inż. Sylwestra Kalisza, Prof. nadzw. w Pol.Śl w związku z otrzymaniem środków finansowych z FNP

 

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-TECH Core Facility, Dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl otrzymał pisemne gratulacje od Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka.

Przypominamy, że jednym z grantobiorców TEAM-TECH Core Facility zostali Dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl (kierownik projektu) oraz Dr inż. Szymon Ciukaj (z-ca kierownika projektu). Tematem realizowanego projektu jest: Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, UPS-Plus.2017

 

 • Pożegnanie Profesora Ludwika Cwynara

Prof. dr hab. inż. Ludwik Cwynar urodził się 2 października 1928 roku w miejscowości Orzechówka w Krośnieńskiem. Studiował na Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyjnym Politechniki Warszawskiej, który ukończył w 1956 roku.

Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Mechaniki Technicznej PW, zaś od 1 grudnia 1956 roku rozpoczął pracę w Instytucie Energetyki w Warszawie. Przez następnych 7 lat łączył pracę w Politechnice i w Instytucie. W swojej pracy zajmował się głównie badaniami dotyczącymi racjonalnych metod uruchamiania kotłów i bloków, obiegów wewnętrznych w kotłach, warunków pracy przegrzewaczy pary oraz awarii elementów kotłów.

W 1970 roku uzyskał stopień doktora n.t. za pracę pt.: „Metoda określania warunków pracy przegrzewaczy przy rozruchu kotłów z naturalnym obiegiem wody”. W roku 1978 ukazało się I wydanie książki „Rozruch kotłów parowych”, będącej pierwszym w polskiej literaturze wyczerpującym opracowaniem zagadnień dotyczących pracy kotłów w warunkach nieustalonych. W 1979 na Wydziale MEiL PW za opracowanie teorii rozruchu kotłów parowych uzyskał stopień doktora habilitowanego n.t. Od maja 1981 był kierownikiem Zakładu Urządzeń Cieplnych Instytutu Energetyki, natomiast w lutym 1984 roku został kierownikiem Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Zakładem kierował do 1997 roku.

Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk technicznych otrzymał w 1985 roku. Później został profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej. Pracę w Politechnice Śląskiej zakończył w roku 2001.

Profesor Cwynar był członkiem Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach oraz członkiem Sekcji Termodynamiki i Spalania PAN w Warszawie.

Książka „Rozruch kotłów parowych” miała jak dotąd 3 wydania krajowe, została także przetłumaczona na język rosyjski. Profesor Cwynar jest autorem ok. 80 publikacji krajowych i zagranicznych, ponad 40 referatów konferencyjnych oraz ok. 180 opracowań niepublikowanych. Jest też twórcą 8 patentów. Za działalność naukowo-badawczą Profesor otrzymał liczne nagrody (w tym 7 nagród ministerialnych oraz 13 nagród w kolejnych Krajowych Konkursach Oszczędności Paliw i Energii) oraz tytuły np. „Rycerza Energetyki”.

 

 •  Wyniki konkursu w programie TEAM-TECH Core Facility

W grudniu 2017 został rozstrzygnięty konkurs w programie TEAM-TECH Core Facility, który jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020. Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców w tym również innych jednostek naukowo-badawczych. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Jednym z grantobiorców TEAM-TECH Core Facility zostali Dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. nadzw. w Pol.Śl (kierownik projektu) oraz Dr inż. Szymon Ciukaj (z-ca kierownika projektu). Tematem realizowanego projektu jest: Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, UPS-Plus. Gratulujemy!

 

 • Three Minute Thesis                  

    

Three Minute Thesis (3MT) to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej na licencji The University of Queensland. W tym roku po raz pierwszy okazję do udziału w konkursie mieli doktoranci wszystkich śląskich uczelni. Ich zadaniem było zaprezentowanie tematyki związanej ze swoją pracą doktorską w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców w jedyne 3 minuty. Młodzi naukowcy mieli okazję do przedstawienia swoich idei i odkryć oraz rozwinięcia zdolności komunikacyjnych i popularyzacyjnych. Jednym z finalistów konkursu był doktorant z Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary - mgr inż. Waldemar Gądek, który zaprezentował temat „Haloizyt szansą dla energetyki”. Gratulujemy!!!

 

 • Konferencja ICBT

W dniach 25-27 października 2017 odbyła się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna 2017 pt. Modernizacja kotłów rusztowych – Konkluzje BAT oraz czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych. ZKiWP był jednym z organizatorów konferencji, natomiast pracownicy Zakładu mieli możliwość wygłoszenia referatów naukowych.

  

 •  Dni otwarte firmy EDF Polska7.10.2017r.- Przy elektrowni Rybnik odbyły się dni otwarte firmy EDF Polska. Mieliśmy tam możliwość zaprezentowania naszego samochodu pomiarowego (Mobilne Laboratorium Procesów Kotłowych), który umożliwia swobodny transport posiadanej aparatury pomiarowej na obiekty przemysłowe oraz na prowadzenie wybranych pomiarów bezpośrednio z samochodu.

 2016

 • ANOMALIA Wydziału IŚiE

Organizowane przez Samorząd Studencki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki ANOMALIA w  tym roku odbyły się we wtorek 24 maja. Wydarzenie mające charakter dnia otwartego adresowane jest do studentów, szczególnie młodszych roczników (stojących przed wyborem specjalność) oraz uczniów szkół średnich, technicznych i nie tylko. Tegoroczna edycja została podzielone na trzy części. Podczas pierwszej część, obecni oraz przyszli studenci mogli zapoznać się z ofertą Instytutów, Katedr i Zakładów oraz działających na Wydziale Kół Naukowych. Na stoisku IMiUE swoją działalność prezentował „Zakład Kotłów i Wytwornic Pary” oraz „Studenckie Koło Naukowe Kotłów i Urządzeń Cieplnych im. prof. Marcelego Barana”. Pokazom Jednostek towarzyszyły wykłady dot. oferty Wydziału, wycieczki po laboratoriach oraz liczne konkursy.

Podczas drugiej części, w plenerze zorganizowano wielkie grillowanie i koncert kapel. Trzecia część odbyła się w  KS Spirala, gdzie po zabawie nastąpiło zakończenie całego wydarzenia. etapami, ze względu na zaplanowane dalsze wyjazdy pomiarowe i unikalny charakter całego przedsięwzięcia.


 • Wyróżnieni doktoranci ZKiWP

W dniu 18 maja odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską obronioną w 2015 roku. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Spośród zgłoszonych na konkurs prac jury postanowiło wyróżnić pracę pt. „Co-combustion of coal mine methane and coal in 140 t/h PC boiler” autorstwa mgr inż. Katarzyny Jagodzińskiej oraz pracę „Characterization of solid fuels in Isothermal Plug Flow Reactor (IPFR) - Charakterystyka paliw w piecu opadowym” mgr inż. Waldemara Gądek  – naszych doktorantów.

W pierwszej pracy podjęto próbę oceny wpływu współspalania gazu kopalnianego na proces wymiany ciepła w kotle OP 140 poprzez analizę 27 wariantów różniących się parametrami pracy (tj. trzy różne wydajności kotła, trzy różne strumienie spalanego gazu oraz trzy różniące się od siebie wartości opałowe paliwa stałego). W rezultacie przeprowadzonej analizy otrzymano rozkład temperatur czynników (spalin i pary wodnej) w charakterystycznych punktach kotła, wartości współczynników wnikania ciepła dla każdego z elementów kotła, wyrażające charakter zmian wymiany ciepła oraz sprawności kotła w zależności od zmienianego parametru.

W drugiej pracy dokonano analizy charakterystyk paliw w piecu opadowym: pyłu węgla kamiennego oraz pyłu z biomasy słomianej. Wykonane badania posłużyły do wyznaczenia stałych kinetyki spalania oraz symulacji CFD, które pomogły w optymalizacji procesu spalania oraz lepszego poznanie zjawisk szlakowania i żużlowania powierzchni ogrzewalnych kotłów. Praca została wykonana na uniwersytecie Technische Universität Clausthal w ramach programu wymiany międzynarodowej ERASMUS+.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe oraz rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Zwycięzcą gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.2013

 • Mobilne Laboratorium Procesów Kotłowych

Samochód pomiarowy

Od kilku dni na terenie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej dostrzec można oznakowany godłem Uczelni samochód pomiarowy. Pojazd stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę wykonywania złożonych pomiarów na obiektach przemysłowych z użyciem wyspecjalizowanego sprzętu. Tym samym poszerza ofertę badawczą Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

Mobilne Laboratorium Procesów Kotłowych umożliwi swobodny transport posiadanej aparatury pomiarowej na obiekty przemysłowe oraz na prowadzenie wybranych pomiarów bezpośrednio z samochodu.

W połowie września zakończył się trwający kilka ostatnich miesięcy test samochodu połączony z pierwszymi badaniami wykonanymi z użyciem pojazdu na obiektach przemysłowych. Aktualnie rozpoczęto doposażanie samochodu w niezbędną aparaturę i zabudowę. Prace te będą wykonywane etapami, ze względu na zaplanowane dalsze wyjazdy pomiarowe i unikalny charakter całego przedsięwzięcia.


 • Wizyta Przedstawicieli z firmy Hitachi

W dniu 9 września miała miejsce kolejna wizyta Przedstawicieli z firmy Hitachi Ltd. Zaplanowane na ten dzień spotkania miały na celu omówienie szczegółów współpracy i przyszłego partnerstwa w realizowanych wspólnie projektach. Na zakończenie wizyty Goście oprowadzeni zostali po laboratoriach Instytutu, w tym Laboratorium Procesów Kotłowych. Następnie udali się do Muzeum Energetyki, mieszczącego się na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska zabytku techniki.

 

 • Zmarł mgr inż. Mirosław KRUPA

 

 • Spotkanie laureatów konkursu "Mój pomysł na biznes"

W dniu 10 stycznia 2013 roku w Sali Senatu PŚ odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe edycje konkursu „Mój Pomysł na Biznes”. Przewodniczył mu Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Stanisław Kochowski, który na wstępie przywitał przybyłych laureatów konkursu oraz przedstawicieli sponsorów. Kolejno przedstawiona została historia konkursu, wręczono dyplomy zwycięzcom IX edycji oraz przybliżono prowadzone aktualnie na Uczelni działania spierające przedsiębiorczość wśród studetnów jak i pracowników uczelni.
Z naszego zakładu na spotkaniu byli obecni Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Marek Pronobis oraz dr inż. Piotr Ostrowski doc. w PŚ dwukrotnie nagradzani w dotychczasowych edycjach konkursu. Pierwszy raz za pomysł "Wentylatory strumienicowe do wytwarzania warstwy utleniającej na powierzchni ekranów kotła z palnikami niskoemisyjnymi" (w zespole z dr hab. inż. Sylwestrem Kaliszem oraz dr inż. Robertem Wejkowskim) zajęli pierwsze miejsce (ex aequo) w II edycji. Drugi raz za pomysł "Nowa metoda redukcji tlenków azotu oraz optymalizacja spalania w kotłach energetycznych przy użyciu napędu strumienicowego 'SPECIAL JET BOILER SYSTEM' SJBS" (w zespole z dr inż. Franciszkiem Gramatyką doc. w PŚ, dr inż. Robertem Wejkowskim, dr inż. Szymonem Ciukajem) uzyskali drugą nagrodę w V edycji. Był też obecny mgr inż. Tomasz Kress wyróżniony w VI edycji konkursu z pomysł "Tomax - dla środowiska i Twojej wygody".
Materiały ze spotkania oraz szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie konkursu.2012

 • Wizyta Partnerów projektu "VT platforma zielonej energii"

W dniach 22 i 23 listopada z wizytąGrupa na terenie Elektrowni Łagisza przybyli do nas przedstawiciele zagranicznych partnerów Projektu (grand strategiczny) finansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego pt. "VT platforma zielonej energii".

Przybyli goście Profesor Michal Masaryk (Slovak University of Technology in Bratislava), Pofesor Jiri Pospisil (Brno University of Technology) pierwszego dnia wizyty m.in. zwiedzali laboratoria należące do Instytutu, w tym Laboratorium Procesów Kotłowych.

Następnego dnia wraz z grupą studentów z koła naukowego KiUC uczestniczyli w wyjeździe do Elektrowni Łagisza w Będzinie, celem zobaczenia i poznania największego w Europie bloku na parametry nadkrytyczne w technologii CFB (circulating fluidised bed). Uzupełnieniem zwiedzania nowoczesnego obiektu była prezentacja dotycząca budowy bloku oraz projektu "Green Power Projekt" budowy tych samych jednostek w Korei.

 

 • Wizyta dr Shiegeki Senoo z firmy Hitachi

W naszym Instytucie gościliśmy przedstawiciela firmy Hitachi Ltd. z Japonii. Wizytacja Pana dr Shiegeki Senoo miała miejsce 13 listopada 2012 i była zapowiedzią kolejnej, większej wizyty zaplanowanej na wiosnę 2013 roku.
W ramach swojego pobytu Pan Shiegeki zapozanał się ofertą naukowo-badawczą Instytutu, której towarzyszyło oprowadzanie po laboratorjach dydaktycznych. Wśród wielu prezentowanych stanowisk badawczych, pokazano także stanowisko pyłowej komory badawczej (tzw. pieca opadowego) oraz stanowisko modelowe młyna pierścieniowo-kulowego. Wizytę zakończyło wspólne spotkanie z pracownikami Instytutu, na którym wymieniono cenne uwagi, które zaowocują przy okazji kolejnego spotkania.

 

 • 50-lecia immatrykulacji Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego

W dniu 28 września 2012 odbył się uroczysty jubileusz 50-lecia immatrykulacji Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej.
Podczas uroczystości okolicznościowy wykład wygłosił Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Pan Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, a oficjalnego wręczenia pamiątkowych indeksów studenckich dokonała Pani Prodziekan ds. Studenckich Prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota w asyście Prof. dr hab. inż. Joachima Kozioła, Prof. dr hab. inż. Tadeusza Chmielniaka, Prof. dr hab. inż. Andrzeja Ziębika, Prof. dr hab. inż. Ryszarda Wilka oraz dr inż. Lecha Dobrowolskiego.
Po uroczystym „Gaudeamus igitur” zaproszeni goście zwiedzili laboratoria dydaktyczne Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, wśród których znalazło się Laboratorium Procesów Kotłowych. Szanownemu gremium przedstawiono stanowisko pyłowej komory badawczej (tzw. pieca opadowego) oraz stanowisko modelowe młyna pierścieniowo-kulowego.
Goście opuścili budynek laboratorium w atmosferze nostalgii lat studenckich oraz nowymi wspomnieniami.
(oprac. K. Widziewicz)

 

 • Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU TECHNOLOGII GAZU

W dniach 25-26 września w Centrum Edukacyjno-Kongersowym Politechniki Ślaskiej w Gliwicach odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU TECHNOLOGII GAZU, w którym uczestniczyli reprezentanci sektora paliwowego oraz energetyki zawodowej, jak również przedstawiciele wiodących instytutów naukowo-badawczych. W ramach seminarium uczestnicy zostali oprowadzeni po laboratoriach Wydziału, w tym znajdującego się częściowo w Hali Maszyn Cieplnych Laboratorium Procesów Kotłowych. Zaprezentowane stanowisko pyłowej komory badawczej (pieca opadowego) oraz model młyna pierścieniowo-kulowego cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 • Dzień Nauki i Przemysłu

12 września 2012 już po raz czwarty w Gliwicach odbyły się targi "Dzień Nauki i Przemysłu". W imprezie organizowanej przez "Technopark Gliwice" przy współudziale Politechniki Śląskiej tym razem uczestniczyliśmy (po raz pierwszy) w charakterze wystawcy prezentując naszą działalność i osiągnięcia. Kolejna, czwarta edycja imprezy tym razem stanowiła część posiedzenia WTA (World Technopolis Association), który skupia przedstawicieli najbardziej rozwiniętych technologicznie miast świata.
Ideą targów jest prezentacja innowacyjnych firm, jednostek naukowych oraz rozwojowo – badawczych wraz z ich osiągnięciami. Możliwość zobaczenia nowoczesnych pomysłów i rozwiązań stwarza doskonałą okazję do propagowania szeroko rozumianej nauki i innowacji technologicznej. Przyczynia się także do wzrostu zainteresowania mieszkańców Gliwic oraz miast sąsiadujących działaniami i rozwojem nowoczesnej przedsiębiorczości w naszym regionie.
Wśród odwiedzających targi byli zaproszeni goście w osobach przedstawicieli władz miejskich, pracowników Uczelni, przedsiębiorców; było również liczne grono studentów i uczniów szkół średnich, a także zainteresowani nowinkami ze świata nauki i techniki mieszkańcy regionu.